Zmienne środowiskowe Windows

W systemie Windows mamy dostępne wiele zmiennych systemowych po wydaniu polecania set w cmd dostaniemy ich wydruk najbardziej przydatne są zmienne prowadzące do katalogów systemowych, kiedy trzeba usunąć podmienić jakieś pliki.
W powershell poleceniem wyświetlającym zmienne systemowe jest :
Get-ChildItem Env:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ALLUSERSPROFILE=C:\Documents and Settings\All Users
APPDATA=C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji
CLIENTNAME=Console
CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAME=Lukasz
ComSpec=C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
FP_NO_HOST_CHECK=NO
HOMEDRIVE=C:
HOMEPATH=\Documents and Settings\User
lib=C:\Program Files\Microsoft.NET\OracleClient.Net\
LOGONSERVER=\\Lukasz
NUMBER_OF_PROCESSORS=2
OS=Windows_NT
Path=D:\oracle\product\10.2.0\db_1\bin;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WI
NDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0;C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0;C:\Prog
ram Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\binn\
PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.PSC1;.PSC1
PERL5LIB=D:\oracle\product\10.2.0\db_1\perl\5.8.3\lib\MSWin32-x86;D:\oracle\product\10.2.0\db_1\perl
\5.8.3\lib;D:\oracle\product\10.2.0\db_1\perl\5.8.3\lib\MSWin32-x86;D:\oracle\product\10.2.0\db_1\pe
rl\site\5.8.3;D:\oracle\product\10.2.0\db_1\perl\site\5.8.3\lib;D:\oracle\product\10.2.0\db_1\sysman
\admin\scripts;
PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86
PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 15 Stepping 11, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL=6
PROCESSOR_REVISION=0f0b
ProgramFiles=C:\Program Files
PROMPT=$P$G
PSModulePath=C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\
sas_logsFileName=log_20080930_110011_deflog.txt
SESSIONNAME=Console
SystemDrive=C:
SystemRoot=C:\WINDOWS
TEMP=C:\DOCUME~1\A\USTAWI~1\Temp
TMP=C:\DOCUME~1\A\USTAWI~1\Temp
USERDOMAIN=Lukasz
USERNAME=Lukasz
USERPROFILE=C:\Documents and Settings\Lukasz
VS90COMNTOOLS=C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\Common7\Tools\
windir=C:\WINDOWS

Można ustawić własne zmienne systemowe, korzystamy z polecenia set np.:
set zmienna=tekst
a wyświetlić zmienną można używając echo
echo %zmienna%
albo set
set zmienna
zmienna=tekst

Tabelka ze zmiennymi zaczerpnięta z Wikipedi

Variable Windows XP Windows Vista
 %ALLUSERSPROFILE% C:\Documents and Settings\All Users C:\ProgramData
 %APPDATA% C:\Documents and Settings\{username}\Application Data C:\Users\{username}\AppData\Roaming
 %COMPUTERNAME% {computername} {computername}
 %COMMONPROGRAMFILES% C:\Program Files\Common Files C:\Program Files\Common Files
 %COMMONPROGRAMFILES(x86)% C:\Program Files (x86)\Common Files C:\Program Files (x86)\Common Files
 %COMSPEC% C:\Windows\System32\cmd.exe C:\Windows\System32\cmd.exe
 %HOMEDRIVE% C:\ C:\
 %HOMEPATH% \Documents and Settings\{username} \Users\{username}
 %PATH% C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;{plus ścieżki programu} C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;{plus ścieżki programu}
 %PATHEXT% .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.WSF;.WSH .com;.exe;.bat;.cmd;.vbs;.vbe;.js;.jse;.wsf;.wsh;.msc
 %PROGRAMFILES% C:\Program Files C:\Program Files
 %PROGRAMFILES(X86)% C:\Program Files (x86) (tylko w wersji 64-bitowej) C:\Program Files (x86) (tylko w wersji 64-bitowej)
 %PROMPT% Zazwyczaj $P$G Zazwyczaj $P$G
 %SYSTEMDRIVE% C: C:
 %SystemRoot% Katalog Windows, zazwyczaj C:\Windows, dawniej C:\WINNT C:\Windows
 %TEMP% i %TMP% C:\Documents and Settings\{username}\Local Settings\Temp C:\Users\{username}\AppData\Local\Temp
 %USERNAME% {username} {username}
 %USERPROFILE% C:\Documents and Settings\{username} C:\Users\{username}
 %WINDIR% C:\Windows C:\Windows
 %PUBLIC% C:\Users\Public

Poza tymi wymienionymi występują również:
%DATE% – podaje datę w formacie polecenia date
%TIME% – podaje czas w formacie polecenia time
%CD% – podaje ścieżkę do bieżącego katalogu
%ERRORLEVEL% – podaje kod zwrócony przez ostatnie polecenie